سیستم های مدیریتی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای ISO 9001- ISO/TS 29001- ISO 14001- ISO-45001- HSE-MS  از شرکت IMQ، گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 در مدیریت کیفیت آزمایشگاه از شرکت TURKAK، و گواهینامه استاندارد ISO-50001 در مدیریت انرژی از شرکت Tuv Intercert شده است.