مشخصات جغرافیایی

مجتمع صنايع پتروشيمي كرمانشاه در زميني به مساحت 295 هكتار، در استان كرمانشاه در غرب ايران، احداث گرديده است. بخش صنعتي مجتمع 62 هكتار را به خود اختصاص داده است و 114 هكتار از اين اراضي جهت احداث فضاي سبز منظور شده است./