ویژگی های مهم و دستاوردها


  • توسعه صنعت پتروشیمی در غرب کشور.
  • کاهش نرخ بیکاري در سطح منطقه به طوري که در دوران نصب و راه اندازي مجتمع آمونیاك و اوره کرمانشاه، بیش از 3100 نفر به طور مستقیم در پروژه مشغول به کار بودند و در دوران بهره برداري بیش از 1100 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می باشند که 474 نفر به عنوان کارکنان شرکت و بقیه از نیروهاي پیمانکاران تأمین شده اند. (بیش از 92 % از این پرسنل، نیروهاي بومی استان کرمانشاه می باشند).
  • تامین کود مورد نیاز کشور به طوري که با راه اندازي این مجتمع، کشور براي اولین بار از واردات کود اوره بی نیاز گردید و از خروج میزان قابل توجهی ارز جلوگیري به عمل آمد.
  • با راه اندازي این مجتمع، براي اولین بار کشور اقدام به صادرات کود نمود و در بازارهاي جهانی صادرات کود، وارد گردید.
  • رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال به صورت غیرمستقیم با ایجاد فرصت فعالیت شرکت ها در زمینه هاي مختلف و ارائه خدمات مختلف جهت تأمین نیازمندي هاي این صنعت در سطح استان.
  • ارتقاي سطح دانش تولید مواد پتروشیمی در غرب کشور و استفاده از تکنولوژي هاي بسیار پیشرفته در عملیات بهره برداري از واحدهاي مجتمع.
  • نماد مشارکت مردم و دولت در احداث پروژه هاي بزرگ پتروشیمی. .../