محصولات قابل فروش

نام محصول

میزان تولید روزانه (تن)

آمونیاک مایع

70
اوره گرانول

2000