ماموریت

ماموریت مرکز پژوهش و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ، گام نهادن در مسیر توسعه و دستیابی به دانش و فناوری‌های نوین است ، این مهم با انجام پژوهش‌های کاربردی و حمایت از کارکنان توانمند و نخبه، شرکت‌های دانش بنیان، جامعه دانشگاهی و افراد صاحب ایده‌های نو‌آورانه در راستای توسعه و بهبود مستمر فرایندهای تولید و توجه به محصولات پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین رفع مشکلات و موانع در بخش‌های مختلف سازمان و تجاری سازی ایده های نو آورانه و همچنین ارائه خدمت به سایر صنایع در راستای مسولیتهای اجتماعی شرکت می‌باشد. این ماموریت با اجرای پژوهش، آموزش و ارايه خدمات و حمایت ها در زمینه صنعت پتروشیمی تحقق می‌یابد قصد نهایی ماموریت ما، خلق ارزش برای همه ذینفعان و توسعه پایدار برای صنعت پتروشیمی و  کشور است.