گواهینامه کیفیت محصول اوره از اداره استاندارد ترکیه