فرم ثبت ایده/طرح
نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:     

مقطع تحصیلی:    

شماره تماس:     

پست الکترونیک : 

خلاصه طرح/ایده پیشنهادی:ضمیمه: 
     

متن داخل تصویر را وارد نمائید:    لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*