عنوان مناقصه :آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام امور رستوران وتهيه غذا
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :روابط عمومي شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد و باختر
  تاريخ انتشار :1392/01/29
  آخرين مهلت :1392/02/09
  شماره صفحه روزنامه :23
  متن آگهي :بدينوسيله از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا خلاصه اي از فعاليت هاي مرتبط با موضوع اين آگهي را به همراه مجوز معتبر از ارگان هاي زيربط، جهت ارزيابي پيمانكاران، حداكثر تا روز دوشنبه مورخ 1392/02/09 از طريق پست پيشتاز و با ذكر عنوان آگهي به صندوق پستي 1354-67155 ارسال فرمايند. همچنين رزومه و صلاحيت پيمانكاران محترم مي بايست توسط امور HSEQ و واحد تغذيه بهداري مجتمع به تاييد برسد. لازم به ذكر است كه شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه نسبت به دعوت يا عدم دعوت پيمانكاران جهت انجام مناقصه اختيار تام داشته و با صلاحديد اين شركت صورت مي پذيرد. روابط عمومي شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

<< بازگشت به ليست مناقصات